GDPR

Information om Lovisagårdens behandling av personuppgifter

Vi på Lovisagården värnar om att dina personuppgifter ska behandlas i enlighet med gällande lag och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

 Vilken information som är korrekt för dig beror på vilken relation du har till oss på Lovisagården. 

 Boende

Dina rättigheter

Du har rätt att:

·       Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.

·       Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

·       Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

·       Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna planera och bedriva individanpassad vård och omsorg, för att dokumentera insatser och fullgöra avtal med dig. Därutöver behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna sköta fakturering och administration, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, fullgöra avtal, s.k. intresseavvägning samt i vissa fall samtycke.

När behandling sker med stöd av en s.k. intresseavvägning så innebär det att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är att kunna uppvisa regelefterlevnad och att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Från vilka vi kan inhämta personuppgifter

Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss så kan vi inhämta personuppgifter om dig från myndigheter och andra offentliga organ samt i förekommande fall från dina anhöriga. De kategorier av personuppgifter som vi kan inhämta från myndigheter och andra offentliga organ är hälsouppgifter, ekonomiska uppgifter, namn, personnummer, kontaktuppgifter och övriga uppgifter som kan förekomma i utredningar. De kategorier av personuppgifter som vi kan inhämta från anhöriga och kontaktpersoner är historiska levnadshändelser, personliga egenskaper samt uppgifter om preferenser gällande mat, kläder, bemötande, aktiviteter och övrigt rutiner.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners, banker, försäkringsbolag, myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som du bor hos oss samt två år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


Anhöriga eller kontaktpersoner till boende

Dina rättigheter

Du har rätt att:

·       Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.

·       Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

·       Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

·       Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna planera och bedriva individanpassad vård och omsorg samt för att dokumentera insatser i förhållande till den boende. Därutöver behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna sköta fakturering och administration, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, fullgöra avtal, s.k. intresseavvägning samt i vissa fall samtycke.

När behandling sker med stöd av en s.k. intresseavvägning så innebär det att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är att kunna uppvisa regelefterlevnad och att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Från vilka vi kan inhämta personuppgifter

Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss så kan vi inhämta personuppgifter om dig från din anhörig som bor hos oss samt från myndigheter och andra offentliga organ. De kategorier av personuppgifter som vi i regel inhämtar är namn och kontaktuppgifter. Sådana uppgifter kan ha sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster och datasystem, myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som den person som du är anhörig till eller annan kontaktperson för bor hos oss samt två år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


Kontaktpersoner hos myndigheter och våra affärskontakter

Dina rättigheter

Du har rätt att:

·       Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.

·       Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

·       Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

·       Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtal och andra relationer med myndigheter och andra affärskontakter (t.ex. våra leverantörer av olika tjänster) som är din arbets- eller uppdragsgivare, för att planera, organisera och utveckla vår verksamhet, för att uppfylla rättsliga förpliktelser, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse samt s.k. intresseavvägning.

När behandling sker med stöd av en s.k. intresseavvägning så innebär det att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är att fullgöra avtal och andra relationer med myndigheter och andra affärskontakter (t.ex. våra leverantörer av olika tjänster) som är din arbets- eller uppdragsgivare, för att planera, organisera och utveckla vår verksamhet, för att uppfylla rättsliga förpliktelser, för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Från vilka vi kan inhämta personuppgifter

Vi kan inhämta personuppgifter om dig från den myndighet eller affärskontakt som är din arbets- eller uppdragsgivare och som vi har en avtalsrelation eller annan relation med. De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, kontaktuppgifter, arbetsgivare, titel, arbetsuppgifter och behörigheter.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners och myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal eller annan relation med den myndighet eller affärskontakt som är din arbets- eller uppdragsgivare och i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


Arbetssökande och referenspersoner

Dina rättigheter

Du har rätt att:

·       Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.

·       Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

·       Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

·       Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

När du väljer att kontakta oss så behandlar vi dina personuppgifter för att besvara dina eventuella förfrågningar och i övrigt kommunicera med dig i anledning av din kontakt med oss. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är s.k. intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners och myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det innebär som huvudregel att dina personuppgifter sparas upp till tre månader från det att det ärende som kommunikationen avser har avslutats. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Personer som kontaktar oss

Dina rättigheter

Du har rätt att:

·       Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.

·       Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

·       Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

·       Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

När du väljer att kontakta oss så behandlar vi dina personuppgifter för att besvara dina eventuella förfrågningar och i övrigt kommunicera med dig i anledning av din kontakt med oss. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är s.k. intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen, samt att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners och myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det innebär som huvudregel att dina personuppgifter sparas upp till tre månader från det att det ärende som kommunikationen avser har avslutats. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


Besökare av vår webbplats (kakor)

Allmänt om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om cookies och vad de används till. Besökarens samtycke krävs om inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Samtycket lämnas genom att fortsätta använda webbplatsen eller genom att cookies accepteras i webbläsaren.

Det finns två typer av cookies:

1. Den ena typen kallas ”permanent” och innebär att det sparas en liten textfil (cookie) under en längre tid på din enhet. Dessa används till exempel för att tala om för dig som besökare vad som är nytt på sidan sedan du senast besökte den eller vilka val som du har gjort. Cookien raderas automatiskt när utgångsdatumet passerats på den webbplats som skapade den.
2. Den andra typen av cookies kallas ”sessionscookies” och lagras temporärt på din enhet, exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.


Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Även om det endast är anonyma trafikuppgifter som samlas in så kan cookies ändå i vissa fall anses vara personuppgifter. Lovisagården Vård Aktiebolag, 556480-3038, Kulfångsgatan 22, 136 67 Vendelsö, 08%u2011741 38 30, info@lovisagarden.se (”Lovisagården”) är i sådana fall s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

·       Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.

·       Begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

·       Invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

·       Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla samtycket, dock utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen).

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Som angivits ovan samlas uppgifterna om användandet av vår webbplats in för att förbättra webbplatsen och våra tjänster. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter genom cookies är i första hand att du har lämnats ditt samtycke. I vissa fall, t.ex. vid otillbörligt användande av vår webbplats, kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av en s.k. intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att uppvisa regelefterlevnad och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk och att dina intressen i dessa fall inte väger tyngre.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, leverantörer av IT-tjänster och datasystem, andra affärspartners och myndigheter och andra offentliga organ.

Som huvudregel behandlar vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES. Viss behandling kan dock komma att ske utanför EU/EES, t.ex. genom att vissa IT-tjänster innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall behandling sker utanför EU/EES så sker behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler, som t.ex. kan vara att våra leverantörer har antagit s.k. standardavtalsklausuler (läs mer här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa vilka dess länder är samt ta del av kompletterande information).

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Cookies sparas så länge som är angivet i tabellen ovan, eller till dess att du väljer att ta bort dem. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas, t.ex. om det krävs för att fullfölja rättslig skyldighet, uppvisa regelefterlevnad eller fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.