Verksamheten

Lovisagården är ett demensboende som drivs av ett familjeföretag i privat regi. Vi har 36 rum belägna i ett lugnt och trevlig bostadsområde i Vendelsö.

Vår uttalade målsättning är att Lovisagården skall upplevas som ett tryggt och värdigt alternativ till den invanda hemmiljön.
Vi sätter stort fokus på maten som tillagas på plats av vår kokerska.

Trygghet, trivsel och gemenskap

Den verksamhet som erbjuds utformas utifrån de boendes behov och önskemål. Planeringen inriktas på att genom god boendekvalitet, valfrihet, medbestämmande och stor flexibilitet skapa förutsättningar för trygghet, trivsel och gemenskap. Målet är alltid att våra boende skall få uppleva en så god livskvalitet som möjligt och bo kvar på Lovisagården till livets slut. Omvårdnaden skall präglas av ett stort hänsynstagande till den enskilda individens önskemål, möjligheter och svagheter. Ett nära samspel mellan de boende, personal och anhöriga finns. Ofta föreligger det svårigheter på stora institutioner att ta individuell hänsyn, men med vår lösning till antal lägenheter, där varje våningsplan bildar sitt eget gruppboende, är det möjligt att realisera en vård som går ut på ett individualiserat vårdarbete. Verksamheten präglas av ett stort mått av professionalism i vården förenat med värme och medmänsklighet.

En kontinuitet bland personalen skapar trygghet i vården. Tryggheten garanteras av att det finns personal dygnet runt i de gemensamma lokalerna. Småskaligheten gör det även möjligt att lära känna både personal och andra boende.

Hemlik miljö & god mat

Helheten sammanvägs i de olika delkvaliteterna:

  • Bra bostäder
  • Goda, näringsriktiga och trevligt serverade måltider
  • Personcentrerad omvårdnad
  • Meningsfulla aktiviteter som bidrar till trivsel och trygghet